Ny analyse for 2018

I slutningen af 2017 blev der udarbejdet en ny analyse af forholdene omkring omdannelse til grundejerforening. Bestyrelsen har i den forbindelse rådført sig med flere eksterne specialister for at få opdateret tallene og derved fremlægge en aktuel rapport, der på objektiv vis sammenligner fordele og ulemper.

Fornyet interesse

Efter at de fleste har sundet sig oven på sagen mod Københavns Kommune, er der kommet fornyet interesse for at undersøge en eventuel omdannelse til ejerboliger. Vi er glade for at se nye støtteerklæringer i mailboksen og vil derfor benytte lejligheden til at opfordre alle, der endnu ikke har udfyldt en, til at gøre det samme.

Aflysning af servitutten

Københavns Borgerrepræsentation behandler punktet om at aflyse servitutten som følge af statsforvaltningens udtalelse. Servitutten aflyses uden afstemning eller kommentarer fra salen.

581 dages kamp mod magtfuldkomne politikere og deres arrogante embedsapparat kan endelig afsluttes. Kommunen har spildt næsten en million skattekroner på sagen og Grøndalsvænge har tilsvarende brugt omkring 2,5 millioner i bistand fra advokater og konsulenter.

Nu har Grøndalsvænge igen mulighed for at diskutere, om den fortsat skal være andelsboligforening.

Servitutten

Københavns Kommune sender, uden forvarsel, skriftligt påbud om at Grøndalsvænge skal annulere de sidste 10 års hushandler da foreningen skal fastholde en fastlåst grundværdi på 115 mio. kr. i stedet for den offentlige vurdering. Dette vil bevirke en samlet nedskrivning af foreningens formue på 393 mio. kr. hvilket køberne siden 2004 dermed skal hente hos sælgerne via sagsanlæg.

Konsekvenserne af dette, opyses det, er uvedkommende for kommunen og foreningen må selv udrede de problemer, som dette må forvolde.

Foreningen tager kontakt til forvaltningen, og der afholdes et par møder, hvor embedsmændene er helt afvisende overfor en anden løsning end den, der beskrives i brevet.

Såfremt kommunen får medhold, vil det i sagens natur være umuligt at omdanne Grøndalsvænge til grundejerforening.

Forårsstatus 2014

Nyt fra Initiativgruppen bag BevarGV.dk – vedrørende omdannelse af Grøndalsvænge til grundejerforening

Hermed en statusmelding inden foreningens årlige generalforsamling 29. april

Over vinteren har vi arbejdet med at få afklaret nogle af de spørgsmål, som har meldt sig. I den forbindelse har vi blandt andet haft

  • Kontakt til Nykredit vedrørende assistance og rådgivning
  • Kontakt til foreningens forretningsudvalg vedr. aftale om møde om udmatrikuleringen
  • Opfølgning på aftalen om at få udarbejdet en opdateret version af Analysen fra 2011
  • Møder med uvildig advokat vedrørende rådgivning om aktuelle skatteforhold

Ingen af ovenstående initiativer har indtil videre medført den ønskede afklaring.

Vi har samtidig set nærmere på de økonomiske konsekvenser af den politiske situation på boligmarkedet. De undersøgelser og beregninger, vi selv har foretaget, viser, at ejendomsskatterne i vores område er stærkt stigende for ejerboliger. Derfor er der lige nu færre medlemmer i foreningen, der vil have økonomisk fordel af en omdannelse i forhold til da Analysen blev udarbejdet 2011. Men da det endnu ikke er afgjort, om skatteforholdene også ændres for andelsboligforeninger, er det ikke muligt at fremstille en realistisk sammenligning mellem de to ejerformer som kan holde de næste mange år. Vi mener dog ikke, at andelsboligforeningerne kan blive ved med at holde sig ”under radaren”, og der vil sandsynligvis blive ændret i lovgivningen, hvilket får billedet til at ændre sig til fordel for en grundejerforening.

På dette grundlag mener vi derfor ikke, at det er hensigtsmæssigt at bringe forslaget om omdannelse til grundejerforening op igen til dette års generalforsamling. Vi vil løbende følge udviklingen på boligmarkedet og vende tilbage, når vi ser et mere tydeligt billede af konsekvenserne.

Med venlig hilsen

Initiativgruppen (Jesper, Helle, Bjarne, Hasse og Jacob)

Generalforsamling 2013

Vel nok den længste generalforsamling i foreningens historie blev afholdt 30. april 2013. En af de ting, der optog mange medlemmer, var bestyrelsens omfattende forslag om vedtægtsændringer, hvilket gav anledning til mange diskussioner.

Grundejerforeningstanken blev også diskuteret. Ikke af dette udvalg, men af en gruppe, der havde stillet flere forslag om indskrænkning af medlemmernes demokratiske rettigheder på generalforsamlingerne for dermed at vanskeliggøre omdannelse til grundejerforening. Forslagene blev heldigvis nedstemt med et stort flertal imod.